Felhívás

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot ír ki a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére

A betöltendő munkakör: intézményvezető

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közművelődési feladatok ellátása.
 • Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása.
 • A nagyközségben megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi civil szervezetek segítése.
 • Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

A munkakör betöltésének feltételeit:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • 3 hónap próbaidő
 • főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség
 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 4. pontjában vagy 9. pontjában meghatározott képesítési és gyakorlati feltételek megléte.
 • legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény és a juttatások megállapítása a 475/2020. (X.30.) Korm. rendelet alkalmazásával történik.

A jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • a vezetői megbízás határozott időre 2021.06.01.-2026.05.31.-ig szól

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
  Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
  5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.sz.

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás
 • elhivatottság
 • együttműködési készség
 • jó kommunikációs képesség
 • önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program
 • szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
  pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen
  tárgyalja

Egyéb információ:
A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § alkalmazásával az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2021. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 14.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nyújt a 06-57-817-947-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő
  megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.). Kérjük a borítékon
  feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a
  beosztás megnevezését: intézményvezető
 • Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye
  5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az intézményvezető személyéről.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.jaszladany.hu