Ozoróczky Mária Szociális Központ

Ozoróczky Mária Szociális Központ

5055 Jászladány, Kossuth L. utca 106
Tel.: 06 57/454-030. fax: 06 57/453-314
e-mail: nagyszoci@pr.hu

1.Telephely

5055 Jászladány, Kossuth L. utca 116
Tel.:06 57/554-320. fax: 06 57/554-321

 

Az elmúlt években Jászladány Nagyközségi Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap és szakosított, valamint a gyermekvédelmi alapellátások megszervezésére és működtetésére. Létrehozott egy integrált intézményt, mely az egész település szociális hálóját biztosítja. 

Az új szolgáltatások bevezetését a társadalmi változások tették szükségessé, melyek hatására a már korábban bevezetett ellátások is sokat változtak, változnak. A személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátásokat az önkormányzat biztosítja a településen, valamint az idősek otthona működtetésével alapfeladaton túli ellátást is biztosít.

Az ellátások jó színvonalon működnek a környező településekhez képest, valamint a település erőforrásaihoz mérten is.

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ egy olyan integrált intézmény mely több ellátási típus különálló, szakmailag önálló szervezeti egységben látja el a feladatát, melyek telephelyenkénti megosztása a következő:

Központi telephely: Idősek Otthona, (Kossuth Lajos u. 106) 116 fő

1 számú telephely: Idősek Otthona, (Kossuth Lajos u. 116) 15 fő

Idősek nappali ellátása 10 fő 

Szociális étkeztetés 60-80 fő

Házi szociális gondozás40-45 fő

Intézményvezető: Müllerné Braun Erika   Tel: 57/454-030

Intézményvezető főnővér: Kiss Andrea   Tel: 57/454-030

Telephelyvezető: Szabóné Kun Éva   Tel: 57/554-320

Házi gondozó szolgálat vezető: Tolvajné Tolvaj Judit   Tel: 57/554-321

 1. Házi segítségnyújtás

Jászladány nagyközség közigazgatási területén élők szociális alapellátásának területi ellátása.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségletinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

Az alapellátás egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítségével magába foglalja mindazon szakmai tevékenységek körét, amelyet az ellátottakkal közösen meghatározott célok érdekében alkalmazni szükséges. Az ellátotti kör igényei, és az alapszolgáltatás nyújtotta szolgáltatás figyelembevételével kell kialakítani a szociális, mentális, stb. ellátások körét, melynek egyik fő célja és iránya a házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. 

A szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására is törekszik.

Házi segítségnyújtásban kell részesíteni és gondoskodni kell:

 • azokról a szociálisan rászorult személyekről, akik jászladányi lakosok, illetve életvitelszerűen itt tartózkodnak, de bejelentett lakcímük nincs.
 • azokról az idős személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásához segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

2. Étkeztetés

 • Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi egyszeri meleg étkeztetésről más módon gondoskodni.
 • A fogyatékos, pszichiátriai beteg, hajléktalan, szenvedélybeteg személyek részére is lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybe vételére, amennyiben ők nem képesek arról gondoskodni. 
 • A szociális rászorultság feltételeit a fenntartó önkormányzat rendeletében szabályozza.
 • Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai feladatait elsősorban a Házi Gondozó Szolgálat végzi. Az étkeztetést a Napközi Konyháról rendeli az intézmény.

3. Idősek nappali szociális ellátása – Idősek Klubja

 • Jászladány nagyközség illetékességi területén lakó népesség nappali szociális ellátásának a biztosítása, valamint a szociális ellátással szembeni igényük, rászorultságuk figyelemmel kísérése. Az ellátottak egészségi állapotának, szociális helyzetének változása esetén biztosítja az átjárhatóságot az egyes gondozási formák között. Javaslatot tesz új gondozási formák, módszerek bevezetésére, meglévő ellátások fejlesztésére.
 • Az Idősek Klubja nappali gondozást biztosít mindazon nyugdíjkorhatáron felüli személyek részére, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Azok a 18. életévüket betöltött személyek is jogosultak erre az ellátási formára, akik egészségi, illetve szociális helyzetüknél fogva erre rászorulnak. 
 • Az Idősek Klubjában nyújtott gondozás összetett tevékenység, melynek célja és feladata a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása. 
 • Az Idősek Klubja jelenleg Idősek Otthona Kossuth Lajos út 116 szám alatti telephelyen egy épületen belül működik, a közösségi célokra szolgáló helyiségek közösek.
 • Az Idősek klubja engedélyezett férőhely száma: 10 fő.

4. Idősek Otthona

Alapvető célunk, segíteni, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtást és végleges otthon biztosítását. A segítségnyújtás mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi- szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve az ellátottakkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.

Az idősotthoni ellátás feladata az idős emberek számára a családi otthon pótlása és a személyre szabott komplex tevékenység megvalósítása. Biztonságos környezetben segítséget nyújt a korszedrű fizikai és egészségügyi ellátás, pszihés gondozás, és hasznos szabadidős tevékenységek megszervezésével.

Az idősek otthona az élete végéig tartó személyre szabott gondoskodást biztosít.

Az átlagéletkor emelkedése, az idősödés, a társadalmi rendszerekben is változást eredményez, befolyásolva a fejlődést, politikát, gazdaságot, kultúrát, egészségügyet, jólétiséget. 

Az idősek otthonának feladata, hogy otthont nyújtson azoknak az idős embereknek, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt erre rászorulnak. 

Az idősek otthonának célja harmonikus, biztonságot, szeretetet adó légkörben az igényszintnek megfelelő életkörülmény, jó életminőség biztosítása. 

Az időskor velejárója a működéskapacitás beszűkülésével járó teljesítményváltozások, egészségi állapot romlása, betegségek kialakulása. A kialakuló képességromlások egy idő után nem teszik lehetővé az idős ember családi keretek közötti, illetve az alapszolgáltatás keretében biztosított ellátását. 

Az elmúlt évek folyamán napi kapcsolatot alakítottunk ki a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Jászsági Támogat Szolgálattal, a Rendőrséggel, a háziorvosokkal valamint a településen működő civil szervezetekkel. A napi információáramlásnak köszönhetően gyakran kapunk információkat a látókörünkbe nem került idős emberekről. A közös fellépésnek köszönhetően több egyedülálló idős ember kapott gyors segítséget.

A globális öregedés, az idősek számának növekedése és az átlagéletkor emelkedése intézményünk ellátási területén is érzékelhető. Az ellátás iránt nagy az igény, mely bizonyítható, folyamatosan intézményünkbe érkező ellátás iránti kérelmekkel. 

Az Idősek Otthona 131 férőhellyel 2 telephelyen működik.

A Kossuth Lajos út 106 szám alatti központi telephelyen:

 • Ápolási-gondozási egység:40 fő idős ember elhelyezését tudjuk biztosítani 
 • Geriátriai egység: 26 fő idős ember elhelyezését tudjuk biztosítani 
 • Demens ellátási egység: 40 fő idős ember elhelyezését tudjuk biztosítani

A Kossuth Lajos út 116 szám alatti telephelyen: 

 • Ápolási, gondozási egység: 25 fő idős ember elhelyezését tudjuk biztosítani.

Gondozási egységeinkben a szolgáltatást igénybevevők 1-2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. 

Az alapszolgáltatások valamint az idősek otthona ellátását kérelem útján vehetők igénybe. A kérelmek letölthetőek a honlapról.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem idősek otthoni elhelyezéshez

Kérelem étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás esetén

Szakmai Program 2019

SzMSz