Súlyos mozgás korlátozott tájékoztató

Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Jegyzője

TÁJÉKOZTATÓ


a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség
módosult feltételeiről
A súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességével kapcsolatos kormányrendelet
2012. március 31-i változása miatt az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében a
következő tájékoztatást adom.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalmazásában [18. § 12. pont] súlyos
mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos
mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július
2-től hatályba lépett – 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletet (Korm. rendelet) az egyes
kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének
vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (Mód.
Korm. r.) 2012. március 31 -\ hatálybalépéssel módosította.
A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy
2012. március 30-át követően – beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy
korábbi időponttól fennálló egészségromlás szakhatóság általi megállapításának
hivatkozott időpontot követő kezdeményezése esetén – az, aki
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi
fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak
minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi
fogyatékosság,
b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
(Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott
többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és
összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű
fogyatékosság,
c) a Korm. rendelet 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a
közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az
állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.
A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-mentesség megállapításához
kapcsolódóan – 2012. március 30-át követően indult szakhatósági eljárás során
kiállított
 elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) általa
közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal, míg
– 2 –
 másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi)
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló
hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy
 az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal
igazolható.
Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség
minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a
lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (okmányirodánál) [8/A. § (5) bek.] kérelmezheti
súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda
megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a
szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a
közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra
megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatósághoz.
A Korm. rendelet átmenti rendelkezései alapján
– a Mód. Korm. r. hatálybalépését megelőző napon a (2012. március 30-án hatályos)
7. § ac) alpontja szerinti – szakértői szerv által az egészségkárosodás minősítése
során kiadott – szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás a hatályossági idején
belül, de legkésőbb 2012. szeptember 15-ig használható fel [Korm. rendelet 14/A. §
(1) bek.],
– a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott orvosi
szakvélemény („7 pontos igazolás”) annak hatályossági idején belül, legfeljebb
2012. december 31-ig használható fel [Korm. rendelet 14. § (4) bek.]
az adómentesség érvényesítéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a szakértői szerv hivatkozott
véleménye alapján 2012. szeptember 15-ig, míg az ún. „7 pontos igazolás” alapján 2012.
december 31-ig (mint jogvesztő határidőig) jár a gépjárműadó-mentesség.
A Korm. rendelet szabályaiból következően a 2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással”,
illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac) alpontja szerint szakértői
szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos
mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen
személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta
véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre a szakértői
szervnél (2012. év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell
részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új
igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton
csak 2012. december 31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen
az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.
Jászladány, 2012. június 6.

Lajkó Terézia s.k.
jegyző

Súlyos mozgás korlátozott tájékoztató letöltése