PÁLYÁZATI KIÍRÁS Vagyonkezelő

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetői álláshelyre

Az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2016. 03. 01.-2021. 02. 28-ig szól

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önkormányzati intézmények karbantartása, közútkarbantartás, csapadékvíz elvezetés, zöldterület kezelés, gépjárművek üzemeltetése, szemétszállítás, Piac és Konyha üzemelésének felügyelete. A munkáltató által kezdeményezett beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása. Településüzemeltetési műszaki feladatok ellátása. Lakossági és hatósági bejelentésekre történő üzemeltetési feladatok megoldásának ellenőrzése. Közfoglalkoztatási programok munkacsoport vezetőinek ellenőrzése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • főiskola, felsőfokú műszaki szakirányú végzettség
 • legalább 1-3 év szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Pályázatnál előnyt jelent: legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezető beosztásával a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény 41.§-ában és a 43/A.§-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2016. 03. 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 02. 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Ferencné alpolgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot és a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Személyesen: Major Ferencné alpolgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a benyújtott pályázatokat az illetékes bizottság véleményezi. Javaslata alapján a kiírt pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása után, a Képviselő-testület dönt a személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet.