Közlemény előzetes vizsgálatról

KÖZLEMÉNY
ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

Ügy száma, tárgya: JN-07/61/02496/2018., Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1.) Jászladány településen, összesen 1709,41 ha mezőgazdasági területen végzett, öntözésfejlesztési program tárgyában előzetes vizsgálata.

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1.) a Jászladány településen, összesen 1709,41 ha mezőgazdasági területen öntözési tevékenységet kíván folytatni, melyre elkészítette öntözésfejlesztési programját. Az előzetes környezeti vizsgálat célja a már meglévő, de nagyobb területen végezni kívánt öntözési tevékenység várható környezeti hatásainak vizsgálata.

Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Jászladány

Ügyfél neve és székhelye:
Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1.)

Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás

Az eljárás megindulásának napja: 2019. május 7.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
Ügyintéző: Földi Henriett, tel: 56/523-408
Az ügyintézési határidőbe nem számít be
– az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
– az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természet-védelmi Főosztályán [továbbiakban: Főosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település jegyzőjénél:
1. A Főosztály a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.
Kifüggesztés ideje: 2019. május 7.
2. Érintett település jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.

A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok).

Az ügyben a főosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:
– felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
– kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül, közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:
– Iratbetekintési jog.
– A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdít-ja az ügyféli jogok gyakorlását.
– Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. – Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Nem lehet betekinteni:
– A döntés tervezetébe.
– Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés von-ható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
– A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

 

Eredeti dokumentum letöltése (.pdf) »»»