könyvizsgálói pályázat

Pályázati felhívás

Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál a könyvvizsgálói feladatok ellátására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A. § és a 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó nevét, adatait,

 • könyvvizsgáló cég esetében tevékenységének rövid szakmai bemutatását,

 • természetes személy esetében, illetőleg a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes személy könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát,

 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítés igazolását,

 • gazdasági társaság, szervezet esetén könyvvizsgálói tevékenység folytatására jogosultságot, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékbe történő felvételt, külön igazolva a könyvvizsgálatot végző természetes személy – bejegyzett könyvvizsgáló – jogosultságát,

 • könyvvizsgáló cég esetén, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, természetes személy esetén, a vállalkozói igazolvány másolatát,

 • nyilatkozatot, az összeférhetetlenségről (Ötv. 92/B. § (2) bekezdés)

 • a kockázatviselő képességét, a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény másolatának csatolásával,

 • természetes személy, vagy a könyvvizsgáló cég részéről megnevezett természetes személy könyvvizsgáló esetében, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy elektronikus igénylés esetén, a Központi Rendszer visszaigazolását a kérelem befogadásáról, vagy a postai feladásról szóló feladóvevényt,

 • az államháztartás alrendszereiben szerzett gyakorlat ismertetését, referenciamunkák listáját,

 • a feladat ellátására vonatkozó feladattervet, könyvvizsgálói munkaprogramot,

 • a vállalási feltételeket, a díjazásra vonatkozó igényt és a fizetési feltételek meghatározását,

A könyvvizsgáló feladata különösen:

 • az Önkormányzat és intézményei éves költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálata,

 • az Önkormányzat és intézményeit tartalmazó egyszerűsített éves beszámolók (könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény-kimutatás) felülvizsgálata és hitelesítése, könyvvizsgálói záradékkal való ellátása, továbbá könyvvizsgálói jelentés készítése,

 • a zárszámadási rendelet-tervezet megbízhatósági vizsgálata,

 • az évközi gazdálkodásról készített beszámolók véleményezése,

 • a tervezéssel, beszámolással és gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek, határozatok, belső szabályzatok betartásának ellenőrzése,

 • az Önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetének elemzése, értékelése.

 A megbízás időtartama: 2012. október 15-től kezdődően, 2013. március 31-ig.

A megbízás lejárta előtt 60 napos felmondási idő mellett bármelyik fél indokolás nélkül kezdeményezheti a szerződés megszüntetését.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

 A pályázat benyújtásának helye: Jászladány Nagyközség Polgármesterének kell címezni (5055 Jászladány, Hősök tere 6.)

Határidőben benyújtott ajánlatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján, a Polgármesteri Hivatalba érkezett.

 A pályázat felbontására és értékelésére 2012. október 04-én 10.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal jegyzői helyiségében kerül sor.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2012. október 11-i rendes ülése. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követő 5 napon belül kerül sor.

Jászladány, 2012. szeptember 6.